cart
סל שלי

כל האתר עד 40% הנחה לחברי מועדון בלבד

אין מוצרים בסל הקניות.

מדיניות החזרות

מדיניות החזרות

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).

ביטול הזמנה ע"י לקוח, לפני מועד מסירת המוצרים לחזקתו, תעשה לאחר קבלת הודעת הלקוח בכתב בדבר רצונו בביטול ההזמנה ובתנאי שאין מדובר בהזמנה מיוחדת בהתאם להגדרתה על פי החוק. עם ביטול המוצר רשאית החברה לחייב את הלקוח בסך 5% מערך המוצר או ב – 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול ההזמנה, לאחר מסירת המוצרים, תתאפשר תוך 14 ימים בלבד ממועד קבלתם  בתנאי שאין המדובר בהזמנה מיוחדת, שלא נעשתה פעולת הרכבה בבית הלקוח, וכי הטובין מצויים במקום אליו סופקו בהתאם לתנאי ההזמנה . עם ביטול ההזמנה תהא החברה רשאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול כמצויין לעיל.

יובהר, כי אין בזכותו של צרכן לבטל עסקה כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה במקרה של החזרת מוצרים שערכם פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבם בזמן שהיו ברשות הצרכן, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק, שנפגם, שהתקלקל ו/או שספג פגיעה כלשהי

בכל מקרה של החזרת המוצרים לחברה, תחול על הלקוח האחריות להוביל את המוצרים ע"י מוביל מטעמו והלקוח ישא בעלויות , בגין עלויות הובלת המוצרים בחזרה למחסני החברה (ולא לחנות).

לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

יצויין כי כל הזמנה של מערכת ישיבה ו/או ספה ו/או כורסא ו/או מוצר כלשהו אשר הוזמן בהתאם למידות ספציפיות ו/או בד ו/בצבע לפי ייצור אישי, תיחשב כהזמנה מיוחדת, ולא ניתן יהיה לבטלה בהתאם להוראות החוק.

למען הסר ספק, כל הזמנת מוצרים מתצוגה/מבצע חיסול/עודפים, לא תיחשב כהזמנה מיוחדת. יחד עם זאת, בכל הקשור לתנאי החזרה יתייחסו ע"פ הרשום בדף המבצע של המוצר, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

כל זיכוי יבוצע באמצעות אמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, בהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה הלקוח באופן מיידי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי, אלא אם בחר הלקוח להמתין למועד אספקה חדש או ביקש לרכוש מוצר חלופי באותו סכום, במקרה של הפרשי מחיר יבוצע חיוב/זיכוי בהתאם.

 כמו כן החברה תהיה רשאית לבטל כל רכישה שבוצעה בניגוד להוראות תקנון זה או במקרה של חשש שנעשתה פעולה בניגוד לדין כלשהו החל על החברה ו/או על הלקוח.

דילוג לתוכן