cart
סל שלי

כל האתר עד 50% הנחה לחברי מועדון בלבד

אין מוצרים בסל הקניות.

מדיניות הפרטיות

  1. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת האתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה.
  2. החברה לא תמסור את פרטי הלקוח/משתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:

א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין;

ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הלקוח/משתמש ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח/משתמש לבין החברה;

ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הלקוח/משתמש מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הלקוח/משתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;

ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הלקוח/משתמש איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה;

ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה (לצורך הפעילות השוטפת בלבד). ללקוח/משתמש לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

  1. מילוי טופס ההרשמה הדיגיטלי מהווה הסכמה של הלקוח/משתמש לכך שפרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות בלבד:

א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה ללקוח/משתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), יובהר כי הפניה ללקוח/משתמש לא תתבצע במקרים אשר בהם ביקש שלא להפנות אליו מידע שיווקי בדרכים אלו.

 

ב) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי.

ג) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות; וכן לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות "עוגייה" ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והלקוח/משתמש מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

  1. הלקוח/משתמש מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
  2. הלקוח/משתמש מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו. לקוח/משתמש אשר מבקש שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיע על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה https://www.kaza.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות הנ"ל, בכפוף לשמירה על פרטיותו של הלקוח/משתמש ובהתאם לדין החל.דילוג לתוכן